1. Toepasselijkheid

1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de

module Algemeen aangevuld met één of meer

specifieke modules per product of dienst. De in

de onderhavige module opgenomen bepalingen

zijn, naast de bepalingen van de module

Algemeen, van toepassing indien leverancier

diensten verricht op het gebied van onderhoud

van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur

(hierna te noemen: de apparatuur).

1.2 De bepalingen van deze module zijn onlosmakelijk

verbonden met de bepalingen van de

module Algemeen. Bij tegenstrijdigheid tussen

de bepalingen van de module Algemeen en

de bepalingen van de onderhavige module,

prevaleren deze laatste.

2. Dienstverlening

2.1 Leverancier zal het onderhoud verrichten van

de in de overeenkomst genoemde apparatuur.

Het onderhoud door leverancier laat onverlet de

verantwoordelijkheid van cliënt voor het beheer,

waaronder controle van de instellingen, het

gebruik van de apparatuur en de wijze waarop

de apparatuur wordt gebruikt. Cliënt is tevens

verantwoordelijk voor de instructie aan en het

gebruik door gebruikers, ongeacht of deze

gebruikers in een gezagsverhouding tot cliënt

staan.

2.2 Leverancier aanvaardt geen onderhoudsverplichtingen

voor apparatuur die niet in Nederland is

opgesteld, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.3 Gedurende de tijd dat leverancier de te onderhouden

apparatuur onder zich heeft, heeft cliënt

geen recht op tijdelijk vervangende apparatuur.

3. Uitvoering dienstverlening

3.1 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen

de dienstverlening met zorg uit te voeren, in

voorkomend geval overeenkomstig de met cliënt

schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

Alle onderhoudsdiensten van leverancier worden

uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis,

tenzij en voor zover in de schriftelijke

overeenkomst leverancier uitdrukkelijk een

resultaat heeft toegezegd en het betreffende

resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is

omschreven.

3.2 De inhoud en omvang van door leverancier te

verrichten onderhoudsdiensten en de eventueel

bijbehorende serviceniveaus zullen in een schriftelijke

overeenkomst tussen partijen worden

vastgelegd. Bij gebreke daarvan is leverancier

verplicht zich ervoor in te spannen naar beste

vermogen storingen die naar behoren door cliënt

bij leverancier zijn gemeld, binnen een redelijke

termijn te verhelpen. Onder ‘storing’ wordt in

deze module verstaan het niet of niet zonder

onderbreking voldoen aan de door leverancier

schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte specificaties

van de apparatuur. Van een storing is

alleen sprake indien cliënt deze kan aantonen en

deze kan worden gereproduceerd. Tenzij ander

overeengekomen, is leverancier tevens gerechtigd,

doch niet verplicht, tot preventief onderhoud.

3.3 Cliënt zal, onmiddellijk na het optreden van een

storing aan de apparatuur, leverancier daarvan

in kennis stellen door middel van een door een

ter zake kundige medewerker van cliënt opgestelde

gedetailleerde omschrijving van de storing.

3.4 Cliënt zal alle door leverancier verlangde medewerking

verlenen voor het onderhoud, daaronder

begrepen de tijdelijke staking van het

gebruik van de apparatuur. Cliënt is gehouden

het personeel van leverancier of door leverancier

aangewezen derden toegang te verschaffen

tot de plaats van de apparatuur, alle overige

noodzakelijke medewerking te verlenen en de

apparatuur aan leverancier ten behoeve van het

onderhoud ter beschikking te stellen. Bij gebreke

van de verlangde medewerking kan leverancier

het onderhoud opschorten of beperken. Indien

leverancier onderhoudsdiensten verricht op basis

van door cliënt aan te leveren gegevens, zullen

deze gegevens overeenkomstig de door leverancier

te stellen voorwaarden door cliënt worden

geprepareerd en voor rekening en risico van

cliënt worden aangeleverd.

3.5 Alvorens de apparatuur aan leverancier voor

onderhoud aan te bieden draagt cliënt er zorg

voor dat van alle in of op de apparatuur vastgelegde

programmatuur en data een volledige

en goed werkende reservekopie is gemaakt.

Iedere aansprakelijkheid van leverancier wegens

verminking of verlies van gegevens of programmatuur

als gevolg van de onderhoud of wegens

De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland

onder nummer 30174840

Module 13

Onderhoud van ICT-,

telecommunicatie- en kantoorapparatuur

ICT~Office Voorwaarden

het niet adviseren van cliënt een reservekopie te

maken, is uitgesloten.

3.6 Op verzoek van leverancier zal een ter zake

kundige werknemer van cliënt voor raadpleging

bij onderhoudswerkzaamheden aanwezig zijn.

Cliënt heeft het recht bij alle ten behoeve van

cliënt uit te voeren werkzaamheden aanwezig te

zijn.

3.7 Cliënt is bevoegd niet door leverancier geleverde

apparatuur en systemen op de aan cliënt verkochte

apparatuur aan te sluiten en daarop niet

door leverancier geleverde programmatuur te

installeren. De kosten van het onderzoeken en

verhelpen van storingen die voortvloeien uit het

aansluiten van niet door leverancier geleverde

apparatuur of uit het installeren van niet door

leverancier geleverde programmatuur, zijn voor

rekening van cliënt.

3.8 Indien het naar het oordeel van leverancier

voor het onderhoud van de apparatuur nodig

is dat de verbindingen van de apparatuur met

andere apparatuur of met programmatuur worden

getest, zal cliënt de desbetreffende andere

apparatuur en programmatuur evenals de testprocedures

en informatiedragers ter beschikking

van leverancier stellen. Cliënt staat er voor in

dat hij gerechtigd is tot een zodanige terbeschikkingstelling

en hij vrijwaart leverancier voor alle

aanspraken van derden ter zake van zodanige

terbeschikkingstelling en het gebruik dat leverancier

in het kader van het onderhoud van de

ter beschikking gestelde apparatuur en/of programmatuur

maakt.

3.9 Het voor het onderhoud benodigde testmateriaal

dat niet tot de normale outillage van leverancier

behoort, dient door cliënt ter beschikking te

worden gesteld.

3.10 Cliënt draagt zorg voor de technische, ruimtelijke

en telecommunicatievoorzieningen die nodig

zijn om de apparatuur te laten functioneren.

Het onderhoud strekt zich uitdrukkelijk niet over

voornoemde voorzieningen en aansluitingen uit.

3.11 Indien de dienstverlening van leverancier op

grond van de overeenkomst tevens het verlenen

van zogeheten ‘standby-diensten’ omvat,

zal leverancier één of meer personeelsleden

beschikbaar houden tijdens de in de overeenkomst

genoemde dagen en tijden. In dat geval

is cliënt gerechtigd bij spoedeisendheid of

urgentie de ondersteuning van de beschikbaar

gehouden personeelsleden in te roepen indien er

sprake is van een ernstige storing in het functioneren

van de apparatuur. Leverancier staat er

niet voor in dat in dat geval alle storingen zullen

worden verholpen.

4. Service Level Agreement

4.1 Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau

(Service Level Agreement) worden steeds

slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.

Cliënt zal leverancier daarbij steeds informeren

omtrent alle omstandigheden die van

invloed kunnen zijn op de dienstverlening en de

beschikbaarheid daarvan. Indien afspraken over

een serviceniveau worden gemaakt, dan wordt

de beschikbaarheid gemeten met buitenbeschouwinglating

van vooraf aangekondigde buitengebruikstelling

wegens onderhoud alsmede

met omstandigheden die buiten de invloedssfeer

van leverancier zijn gelegen en met inachtneming

van de dienst als geheel gedurende de

duur van de overeenkomst. Behoudens tegenbewijs

zal de door leverancier gemeten beschikbaarheid

als volledig bewijs gelden.

5. Duur

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen

partijen overeengekomen duur, bij gebreke

waarvan een duur van één jaar geldt. De duur

van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend

voor de duur van de oorspronkelijke periode

verlengd, tenzij cliënt of leverancier de overeenkomst

schriftelijk beëindigt met inachtneming

van een opzegtermijn van drie maanden vóór

het einde van de betreffende periode.

6. Onderhoudsvergoeding en betaling

6.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn in de onderhoudsprijs

niet begrepen:

• de kosten van (het vervangen van) ver

bruiksartikelen

zoals batterijen, stempels,

inkt(cartridges), tonerartikelen, kabels en

accessoires.

• de kosten van (het vervangen van) onderdelen

alsmede onderhoudsdiensten voor het herstel

van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn

veroorzaakt door pogingen tot herstel door

anderen dan leverancier;

• werkzaamheden ten behoeve van gehele of

gedeeltelijke revisie van de apparatuur;

• modificaties aan de apparatuur;

• verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van

apparatuur of werkzaamheden ten gevolge

hiervan.

6.2 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen

factureringsschema zijn alle bedragen die

betrekking hebben op onderhoud van apparatuur

telkens per kalendermaand achteraf verschuldigd.

Leverancier kan een vooruitbetaling verlangen.

6.3 Tenzij anders overeengekomen zijn bedragen

voor onderhoud verschuldigd vanaf aanvang van

de overeenkomst waarbij het betreffende onderhoud

van de apparatuur is overeengekomen.

De vergoeding voor onderhoud is verschuldigd

ongeacht of cliënt de apparatuur in gebruik

heeft (genomen) of van de mogelijkheid tot

onderhoud gebruik maakt.

7. Uitsluitingen

7.1 Werkzaamheden wegens het onderzoek of

herstel van storingen die het gevolg zijn van

of verband houden met gebruiksfouten, onoordeelkundig

gebruik van de apparatuur of van

buiten komende oorzaken, zoals gebreken in

communicatielijnen, netwerkverbindingen of in

spanningsvoorzieningen, of koppelingen met

apparatuur, programmatuur of materialen welke

niet onder de onderhoudsovereenkomst vallen,

behoren niet tot de verplichtingen van leverancier

op grond van de onderhoudsovereenkomst.

7.2 Evenmin vallen onder de onderhoudsverplichtingen

van leverancier onderzoek of herstel van

storingen die het gevolg zijn van of verband

houden met wijziging van de apparatuur anders

dan door of namens leverancier, het gebruik van

de apparatuur in strijd met de daarvoor geldende

voorwaarden en het nalaten van cliënt om apparatuur

tijdig te laten onderhouden.

7.3 Tenzij anders overeengekomen, vallen onder

de onderhoudsverplichtingen van leverancier

evenmin onderzoek of herstel van storingen die

het gevolg zijn van of verband houden met op

de apparatuur geïnstalleerde programmatuur.

7.4 Indien leverancier onderzoek verricht en/of

onderhoud verricht in verband het in artikel 7.1,

7.2 en 7.3 bepaalde, kan leverancier de kosten

van dat onderhoud volgens zijn gebruikelijke

tarieven in rekening brengen, hetgeen al hetgeen

overigens door cliënt voor onderhoud verschuldigd

is onverlet laat.

7.5 Leverancier is nimmer gehouden tot herstel van

als gevolg van storingen en/of onderhoud verminkte

of verloren gegane gegevens.

8. Diversen

8.1 Leverancier staat er niet voor in dat de te onderhouden

apparatuur zonder onderbreking of

andere gebreken zal werken of dat alle gebreken

worden verbeterd.

8.2 Cliënt draagt het risico van verlies, diefstal of

beschadiging van de apparatuur gedurende de

periode dat leverancier deze voor onderhoudswerkzaamheden

onder zich heeft. Het wordt aan

cliënt overgelaten dit risico te verzekeren.

© 2008, ICT~Office